Het Training Centrum Commando

1971 - London: Generaal-majoor Pierre Roman, oprichter van het CE Commando te Marche-les-Dames.Het Trg C Commando werd opgericht te Marche-les-Dames in 1947, door kapitein Roman. Het is de erfgenaam van het befaamde Britse Commando-kamp van Achnacarry, waar de eerste Belgische Commando's werden opgeleid. De opdracht van het Trg C Commando bestaat erin al de para-commando's alsook de militairen van andere eenheden en de burgers die dat wensen in te wijden in het gevecht op moeilijk terrein of andere moeilijke omstandigheden.

In praktijk wordt het Trg C Commando in drie secties onderverdeeld. Het zijn de "wings", die elk een specialiteit onderwijzen en die elke kandidaat moet doorlopen.

De Wing "Rotsen":
Deze "wing" houdt zich bezig met al de oefeningen op heuvelachtig terrein, (beklimming, afdaling in rappel van rotswanden, enz...).

De Wing "Amfibie":
Deze "wing" geeft al de oefeningen op "vochtig" terrein, (het werk op het water, het overschrijden van wateroppervlakten van allerlei aard en op allerlei manieren), en omvat sinds 1977 het detachement gevechtszwemmers van de para-commando's.

De Wing "Commando":
Deze "wing" houdt zich bezig met alle andere commandotechnieken, (hindernispiste, raids, lijf aan lijf gevecht, enz...).

Voor de para-commando's wordt de commando opleiding beëindigd met een raid in Corsica. Een oefening die erg hard is maar die toch de magere troost biedt zich af te spelen in een wondermooi landschap. In het Trg C Commando werkt een ploeg specialisten die allen voor de goede zaak aanvaarden in erg harde voorwaarden te leven.

De ingang van het CE Commando te Wartet, (Marche-les-Dames). Foto: TobbackMarche-les-Dames is altijd al een gegeerde plaats geweest voor alpinisten. Koning Albert I kwam er regelmatig aan rotsbeklimming doen, een sport die hem ook fataal werd, maar de Comd. van het Trg C Commando beklemtoond dat er niet meer gevaar aan verbonden is dan bij een andere sport, natuurlijk moet men de veiligheidsvoorschriften volgen, en dan kan er nauwelijks iets verkeerd lopen. Op de plaats waar de Maas en de Gelbressée samenvloeien staat het imposante kastel van Arenberg. In dit domein dat de naam "Kwartier Luitenant-Generaal Roman" draagt, maar dat de militairen ook omschrijven als Wartet, is dus het Trg C Commando ondergebracht.

Een kandidaat-commando tijdens een oefening, afdaling in rappel.Het kamp werd opgevat als een voorbereidingsschool op de wisselvallige leef- en gevechtsomstandigheden van een Commando. Overdag, 's nachts, moeilijk terrein, onregelmatig reliëf, moerassen en waterwegen, het behoord allemaal tot de opleiding tot Commando. Soms in tactisch geïsoleerde omstandigheden, (alleen of in kleine groep), of in een toestand van vermoeidheid. Een Commando moet alles aankunnen. Klimtechnieken worden aangeleerd als onderdeel van het zo begeerde Commando-brevet. In feite is Marche-les-Dames, (MLD), uitgegroeid tot een welbekend Commando-centrum, zowel bij militair als burger. Wie heeft er nog nooit van MLD gehoord? Onmiddellijk wordt het genoemd als Commando-centrum.

Met zelfgemaakte middelen een waterloop overschrijden zijn ook Commando technieken.In 1979 werd het Trg C Cdo gereorganiseerd. Het behoud zijn opdracht als commandotrainingskamp, maar de verantwoordelijkheid berust bij de "Kampcompagnie". Maar het heeft er nu ook de school- en opleidingscompagnie bijgekregen. Deze opdracht is de vorming van de kandidaat gegradueerden, (4 maanden) en de basisopleiding van de beroepsvrijwillers, en vroeger ook de miliciens.

Sommige van de monitors zijn brevethouder van de "Ecole de Haute Montagne" uit Chamonix. Deze instructeurs openen niet minder dan 9 sporen. De monitoren gaan ook oefenen met de voorklimmers op de "Col de Bavella" in Corsica, waar een spoor geopend werd in het massief van de "Pain de sucre jaune". Dat spoor werd hernoemd en heet het spoor "Luc Bouvier", een voormalig onderofficier van het 3 Bataljon Para, die verongelukte te Freyr.

MLD biedt de mogelijkheid om de militairen in te wijden in het klimmen, het afdalen in rappel, het klimmen "en cordée" en het "artificiëel klimmen". Er zijn nu meer dan 100 sporen die allen een verschillende moeilijkheidsgraad hebben gaande van "gemakkelijk" tot "zeer moeilijk" en al deze sporen staan geklasseerd in de officiële gids van de Belgische alpinistenclub.

De moeilijkheidsgraad van elk spoor wordt hieronder gecatalogeerd:

   • Gemakkelijk, (G)
   • Niet moeilijk, (NM)
   • Tamelijk moeilijk, (TM)
   • Moeilijk -, (M-)
   • Moeilijk+, (M+)
   • Zeer moeilijk, (ZM)

Commando's zijn vindingrijk. Hier het overzetten van een Bedford RL 4x4 op een zelfgemaakt vlot.Teneinde de opleiding van de para-commando's te vervolmaken en hen in staat te stellen bepaalde opdrachten uit te voeren, organiseert de Kampcompagnie eveneens vervolmakingscursussen, (stages). Zo is er de cursus para-commando tot Aid-Man, die tot doel heeft een bijkomende, typische para-commandovorming te geven aan gevechtsbrancardiers. Zij worden zo getraind dat ze in staat zijn hun functies te vervullen in zeer moeilijke omstandigheden en in variërend reliëf. Ook de PTI's, (Physical Training Instructor), die de overlevingscursus van piloten op punt zetten en begeleiden komen er oefenen. Zo heeft de Lucht Component enkele "full" gebretteerde PTI's. Maar om terug te keren naar onze Aid-Men para-commando's: naast de beklimmingsperiodes die bedoeld zijn om het verworven niveau te bestendigen, worden zij ingewijd in de evaluatietechnieken van gewonden in het gebergte. Zij verzorgen samen met de dokters para-commando de medische bijstand tijdens de raids in Corsika of tijdens specifiek gerichte commando-oefeningen.

De klimopleiding is een belangrijk onderdeel bij de vorming tot Commando.Te MLD worden eveneens drie cursussen gegeven die elkaar vrij goed aanvullen. Daarin neemt de klimopleiding een belangrijke plaats in. De lessen hulpinstructeur en voorklimmer zijn bestemd voor het kader en de beroepsvrijwilligers, terwijl deze van instructeur zich alleen richten tot het kader. Iedereen moet echter eerst het brevet hulpinstructeur volgen alvorens over te stappen naar de meer gespecialiseerde opleiding van instructeur of voorklimmer.

De cursus hulpinstructeur neemt drie weken in beslag, en richt zich voornalijk tot para-commando's die zich wensten te vervolmaken in de klimtechnieken of hulpinstructeur willen worden in het Trg C Commando. De instructeursopleiding die een bijkomende week in beslag neemt, is hoofdzakelijk gericht op de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van oefeningen met echt commandokarakter. De Commando opleiding is echt een school waar grenzen worden verlegt.